← Investor Relations

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: Spółka_ informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – spółki Agencja Rozwoju Pomorza S.A., sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie zmniejszenia dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:
“Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym Agencja Rozwoju Pomorza S.A. _”Akcjonariusz”_ zawiadamia, że w wyniku dokonania w dniu 29 czerwca 2020 r. transakcji pakietowych na rynku NewConnect, doszło do zmniejszenia dotychczas posiadanego udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie _”Spółka”_.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została sprzedażą w dniu 29 czerwca 2020r. 1.650.000 akcji Spółki, w drodze transakcji pakietowych na rynku NewConnect.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed transakcją Akcjonariusz posiadał 1.650.000 akcji stanowiących 27,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.650.000 głosów, co stanowiło 27,90% ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po transakcji Akcjonariusz nie posiada pośrednio ani bezpośrednio żadnych akcji Spółki, w związku z czym liczba akcji posiadanych przez Akcjonariusza w Spółce odpowiada 0% udziałowi w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do wykonywania 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki odpowiadającym 0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
0 głosów, co stanowi 0,00% ogólnej liczby głosów.”