← Investor Relations

Zawiadomienie o połączeniu Spółki Setanta S.A. (Spółka przejmująca) ze spółką Spartan Capital S.A. (Spółka przejmowana) MODE S.A.

Zarząd spółki MODE S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 8 stycznia 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Zarządu spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie, że w dniu 31 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako właściwy dla Spółki Przejmującej, dokonał wpisu połączenia Spółki ze spółką Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka Przejmowana”_.