← Investor Relations

Zawiadomienie o sprzedaży akcji MODE S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta MODE S.A.

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 17 maja 2015 r. Spółka otrzymała kompletne zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował o dokonaniu transakcji na akcjach MODE S.A. Transakcje, o których mowa powyżej związane była ze sprzedażą akcji w roku 2014. Transakcje zostały dokonane w trybie transakcji sesyjnej zwykłej w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
Informacje o sprzedaży _skrajnych_ akcji MODE S.A. w 2014 roku

Pierwsza sprzedaż

20/01/2014 Ilość 3 akcje Wartość 1,95PLN

Ostatnia sprzedaż

12/11/2014 Ilość 1 akcja Wartość 0,63PLN