← Investor Relations

Zawiadomienie o transakcjach akcjami MODE S.A. dokonane przez podmiot kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej MODE S.A.

Zarząd spółki MODE S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 6 października 2014 roku zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu w dniu 3 października 2014 roku przez podmiot kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta – Pana Konrada Szwedzińskiego – spółkę Spartan Capital SA, na podstawie transakcji poza rynkiem regulowanym oraz w ramach sesji zwykłej na rynku regulowanym, 292.604 _dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset cztery_akcji zwykłych na okaziciela Emitenta.