← Investor Relations

Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MODE S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 9 pazdziernika 2013 roku zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MODE SA.
Zmiana zaszła w wyniku nabycia przez spółkę Spartan Capital SA w dniu 07 października 2013 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej, w transakcji poza rynkiem regulowanym, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela. Spółka Spartan Capital S.A. posiada aktualnie 1.260.000 (słownie: milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych Emitenta uprawniających do oddania 1.260.000 głosów na WZ Emitenta, co stanowi 21,3 % w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta i 21.3 % kapitału zakładowego.

Przed nabyciem ww. akcji, Spartan Capital S.A. posiadała 510.000 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy) akcji Emitenta, uprawniających do oddania 510.000 głosów na WZ Emitenta, które stanowiły 8,62 % 
w ogólnej liczbie głosów i 8,62% kapitału zakładowego.

Jednocześnie Zarząd Spartan Capital S.A. informuje Zarząd MODE S.A., że nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta w przyszłości oraz informuje, że nie występują osoby trzecie, z którymi spółka Spartan Capital S.A. zawarła umowy przedmiotem których miało być przekazanie uprawnienia do wykonania prawa głosu z akcji Emitenta.