← Investor Relations

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż Spółka złożyła w dniu 02.03.2012 r.wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., następujących instrumentów finansowych:

1) 5.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 PLN każda,
2) 63.218 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 PLN każda,

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Autoryzowanego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.