← Investor Relations

Zmiana stanu posiadania akcji MODE S.A.

Zarząd spółki MODE S.A. z siedzibą w Straszynie _zwana dalej “Spółką”, “Emitentem”_ niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 18.10.2017 r. na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1_ Ustawy o ofercie, zawiadomienia od spółki ABS INVESTMENT S.A. z siedzibą w Bielsko – Białej _zwana dalej “Zawiadamiającą”_ o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zwiększenie posiadania powyżej progu 10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MODE S.A.

ABS INVESTMENT S.A. informuje, iż zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem w dniu 16 października 2017 r. w drodze umowy cywilnoprawnej, 301.798 akcji na okaziciela Spółki.

Zawiadamiająca informuje, iż przed zdarzeniem opisanym powyżej posiadała bezpośrednio 440.000 akcji Spółki MODE S.A., stanowiących 7,44 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do oddania 440.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,44 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca po transakcji opisanej powyżej posiada 741.798 akcji, co stanowi 12,54 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 741.798 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 12,54 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

ABS INVESTMENT S.A. informuje, iż pośrednio nie posiada akcji Spółki oraz nie posiadała ich przez zdarzeniami, o których mowa powyżej.

Ponadto Zawiadamiająca informuje, iż nie istnieją osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c_ Ustawy o ofercie publicznej oraz nie występują okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 Ustawy o ofercie publicznej.