← Investor Relations

Zmina stanu posiadania MODE S.A.

Zarząd MODE S.A. _”Spółka” lub “Emitent”_ informuje, iż w dniu 13 grudnia 2016r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od ABS Investment S.A. _”Akcjonariusz”_ o następującej treści:

“Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiamy o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zwiększenie posiadania powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki MODE SA z siedzibą w Gdańsku _dalej: Spółka_.

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zakupem w dniu 9 grudnia 2016r. w drodze umowy cywilnoprawnej, 300.000 akcji na okaziciela Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zakupem posiadaliśmy 85.000 akcji co stanowiło 1,44% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 85.000 głosów, co stanowiło 1,44% ogólnej liczby głosów.

3. liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
W wyniku nabycia akcji Spółki, posiadamy 385.000 akcji stanowiących 6,51% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 385.000 głosów, co stanowi 6,51% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:
Nie dotyczy – nie posiadamy podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

6. Okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 ustawy o ofercie publicznej
Nie dotyczy.”