← Investor Relations

Zmiana w składzie Zarządu MODE SA. Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MODE SA informuje, że zgodnie z uchwałą nr 8/09/2014 z dnia 26.09.2014 roku Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 października 2014 roku w skład Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa ds. finansowych Pana Wojciecha Kruszyńskiego.

Powyższa zmiana została podyktowana koniecznością wzmocnienia Spółki w obszarze zarządzania i kontroli finansów między innymi z racji realizacji dużych programów inwestycyjnych, częściowo finansowanych ze środków pomocowych.
Ponadto Pan Wojciech Kruszyński jest zaangażowany w tworzenie strategii rozwoju działalności MODE w obszarach nowych usług i produktów.

Życiorys zawodowy Pana Wojciech Kruszyńskiego:
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek Finanse i Bankowość, tytuł magistra ekonomii uzyskany w 1998 roku).

Początki działalności zawodowej związane były z firmą DORADCA Consultants Ltd., z którą współpracował przez 9 lat w zespole doradztwa finansowego.
Od 2006 roku prowadzi własną działalność pod nazwą WK Consulting.
Jest specjalistą w zakresie szacowania wartości przedsiębiorstw oraz ich specyficznych aktywów, takich jak marka, know-how, znak towarowy, goodwill. Ponadto świadczy usługi w zakresie doradztwa operacyjnego i strategicznego w zakresie finansów. W swojej karierze brał również udział w projektach związanych z doradztwem transakcyjnym i prywatyzacyjnym. Prowadzi również szkolenia z tematyki finansów przedsiębiorstw.
W ramach WK Consulting współpracuje ze sprawdzonymi specjalistami z zakresu prawa, księgowości, strategii i marketingu, co pozwala na realizację bardziej złożonych, interdyscyplinarnych zleceń doradczych. Daje to również możliwość świadczenia usług typu interim management.

W swojej karierze zawodowej doradzał dużym podmiotom m in.: Ministerstwu Skarbu Państwa (głównie projekty prywatyzacyjne), funduszom inwestycyjnym i organizacjom wspierającym rozwój biznesu (Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne Warszawa – Projekt Fabryka Innowacji, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej), jak również małym i średnim firmom z różnych branż (głównie szacowanie wartości przedsiębiorstw, marek i innych aktywów, sporządzanie biznes planów, planów finansowych, wniosków kredytowych, pomoc w pozyskiwaniu finansowania, opracowywanie systemów rachunkowości zarządczej).

Aktualny skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

– Mikołaj Bator – Prezes Zarządu
– Wojciech Kruszyński – Wiceprezes ds. finansowych, członek Zarządu

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

Osoby reprezentujące Spółkę:

– Mikołaj Bator – Prezes Zarządu
– Wojciech Kruszyński – Wiceprezes ds. finansowych, członek Zarządu