← Investor Relations

Zmiana składu Rady Nadzorczej Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Straszynie („Emitent“, „Spółka“) informuje, że w nawiązaniu do Raportu nr 12/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r., w którym to opublikowano uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki, powołujące do składu Rady Nadzorczej Emitenta, na okres nowej kadencji: Pana Pawła Zająca, Pana Konrada Szwedzińskiego,Pana Leszka Tadeusza Mazura, Pana Grzegorza Faleńczyka oraz Pana Artura Jacka Zmysłowskiego, Zarząd Emitenta przekazuje przesłane do Spółki życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej.

Wyżej wymienione osoby, za wyjątkiem nowych, niezależnych, członków Rady Nadzorczej: Pana Pawła Zająca oraz Pana Artura Jacka Zmysłowskiego były członkami Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji i ich życiorysy zostały już opublikowane.

Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia życiorysy Członków Rady Nadzorczej:

Paweł Zając – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny UG, studia na specjalności: Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania UG – Studium Podyplomowe – Controlling w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem). Posiada doświadczenie w bankowości, rachunkowości i controlingu. Od kilku lat zajmuje się funduszami VC typu seed. Od 2012 roku pracuje w ramach Funduszu Kapitałowego Agencji Rozwoju Pomorza SA. W grudniu 2016 roku został dyrektorem w Dziale Inwestycji Kapitałowych zarządzającym w ramach funduszu portfelem ponad 30 spółek. Posiada także doświadczenie w organach spółek. Aktualnie pełni m.in. funkcje: Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PAWS Sp. z o.o., Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach Sinutronic Sp. z o.o. oraz Xenga Sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej w spółce NovaPUR Sp. z o.o.
Pan Paweł Zając poza funkcjami wymienionymi powyżej nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Paweł Zając nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Paweł Zając nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pan Artur Zmysłowski wyróżniony nagrodą Rektora absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomicznego, kierunek Finanse i Bankowość. Studiował w Szkole Biznesu na Uniwersytecie w Huddersfield w Anglii w ramach stypendium TEMPUS. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych nr 1688 od 1998 roku. Przebieg pracy zawodowej: Dom Maklerski „PENETRATOR”, oddział w Gdańsku Makler Papierów Wartościowych; Inwestycyjny Dom Maklerski Kredyt Banku, POK w Gdańsku Kierownik Punktu Obsługi Klienta, Hexus Capital Management – analityk; KBC Securities N.V. Oddział w Polsce, POK Gdańsk/Sopot Kierownik Punktu Obsługi Klienta; DM PKO Bank Polski, Punkt Obsługi Klienta w Gdyni Makler Papierów Wartościowych; DM PKO BP, Centrum Bankowości Prywatnej w Gdańsku Makler Papierów Wartościowych; Noble Securities, oddział w Gdyni Makler Papierów Wartościowych/Broker
Pan Artur Zmysłowski poza funkcjami wymienionymi powyżej nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Artur Zmysłowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Paweł Zając nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect“