Raport

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Raport bieżący nr 32/2020

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Mode SA z siedzibą w Straszynie "Spółka" informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – p. Januarego Ciszewskiego, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o obniżeniu udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce MODE S.A. z siedzibą w Straszynie ("Spółka")

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem 25 809 akcji Spółki w drodze transakcji sesyjnych na rynku NewConnect w dniu 23 listopada 2020 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału posiadałem 598 732 akcje Spółki stanowiące 10,13% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniające do wykonywania z nich 598 732 głosów, co stanowiło 10,13% ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie posiadam 563 025 akcji Spółki, stanowiących 9,52% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania z nich 563 025 głosów, co stanowi 9,52% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie dotyczy.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

563 025 głosów, co stanowi 9,52% ogólnej liczby głosów w Spółce

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-30Rafał StepiukPrezes Zarządu

Wróć