← Investor Relations

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach MODE S.A.

Zarząd spółki Mode SA z siedzibą w Straszynie “Spółka” informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – p. Januarego Ciszewskiego, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:
“Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o obniżeniu udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce MODE S.A. z siedzibą w Straszynie _”Spółka”_
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem 25 809 akcji Spółki w drodze transakcji sesyjnych na rynku NewConnect w dniu 23 listopada 2020 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału posiadałem 598 732 akcje Spółki stanowiące 10,13% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniające do wykonywania z nich 598 732 głosów, co stanowiło 10,13% ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie posiadam 563 025 akcji Spółki, stanowiących 9,52% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania z nich 563 025 głosów, co stanowi 9,52% ogólnej liczby głosów.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
563 025 głosów, co stanowi 9,52% ogólnej liczby głosów w Spółce