← Investor Relations

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r, działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22.02.2018r, podpisał z Biurem Audytorskim K.R. Group Sp. z o.o. TAX Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1768, umowę w przedmiocie badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”