← Investor Relations

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Mode S.A. na nową kadencję – uzupełnienie informacji Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Straszynie (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu EBI o nr 9/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. przedstawia poniżej życiorysy członków Rady Nadzorczej w składzie: Artur Zmysłowski, Paweł Zając, Grzegorz Faleńczyk, Roman Pudełko oraz Piotr Boliński, powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2018 r., na okres nowej wspólnej, rocznej kadencji.

Paweł Zając – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny UG, studia na specjalności: Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania UG – Studium Podyplomowe – Controlling w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem). Posiada doświadczenie w bankowości, rachunkowości i controllingu. Od kilku lat zajmuje się funduszami VC typu seed. Od 2012 roku pracuje w ramach Funduszu Kapitałowego Agencji Rozwoju Pomorza SA. W grudniu 2016 roku został dyrektorem w Dziale Inwestycji Kapitałowych zarządzającym w ramach funduszu portfelem ponad 30 spółek. Posiada także doświadczenie w organach spółek.
Aktualnie pełni m.in. funkcje: Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PAWS Sp. z o.o., Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach: MODE S.A., Sinutronic Sp. z o.o. oraz Let’s Deliver Sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej w spółce NovaPUR Sp. z o.o.
Ponadto w okresie co najmniej ostatnich trzech lat pełnił funkcje w następujących podmiotach: OffiServ Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Cloud Industry Solutions Sp. z o.o – Członek Rady nadzorczej, Xenga Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Pan Paweł Zając poza funkcjami wymienionymi powyżej nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Paweł Zając nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Paweł Zając nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Artur Zmysłowski – wyróżniony nagrodą Rektora absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomicznego, kierunek Finanse i Bankowość. Studiował w Szkole Biznesu na Uniwersytecie w Huddersfield w Anglii w ramach stypendium TEMPUS. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych nr 1688 od 1998 roku. Przebieg pracy zawodowej: Dom Maklerski „PENETRATOR”, oddział w Gdańsku Makler Papierów Wartościowych; Inwestycyjny Dom Maklerski Kredyt Banku, POK w Gdańsku Kierownik Punktu Obsługi Klienta, Hexus Capital Management – analityk; KBC Securities N.V. Oddział w Polsce, POK Gdańsk/Sopot Kierownik Punktu Obsługi Klienta; DM PKO Bank Polski, Punkt Obsługi Klienta w Gdyni Makler Papierów Wartościowych; DM PKO BP, Centrum Bankowości Prywatnej w Gdańsku Makler Papierów Wartościowych; Noble Securities, oddział w Gdyni Makler Papierów Wartościowych/Broker, obecnie Thomson Reuters w Gdyni. Pan Artur Zmysłowski był członkiem Rady Nadzorczej w spółce informatycznej Madkom S.A. [2016- 2017].
Pan Artur Zmysłowski poza funkcjami wymienionymi powyżej nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Artur Zmysłowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Artur Zmysłowski nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Grzegorz Faleńczyk – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Ekonomiczno-Społeczny) uzyskał tytuł magistra ekonomii. Przebieg pracy zawodowej: [1992 – 2002] HARVESTER sp. z o.o. – Prezes Zarządu, [2000 – 2003] CWS Polska sp. z o.o. – Dyrektor Zarządzający, [2002 – 2003] HTS Polska Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, [2005 – 2010] SASKA KĘPA sp. z o.o. – Prezes Zarządu. Aktualnie pełni m.in. funkcje: Prezesa Zarządu ABCUS sp. z o.o.[od 2000 r.], Członka Rady Nadzorczej MODE S.A. [od 2011 r.]. Posługuje się językami obcymi: angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.
Pan Grzegorz Faleńczyk poza funkcjami wymienionymi powyżej nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Grzegorz Faleńczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Grzegorz Faleńczyk nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Piotr Boliński – posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia wyższe inżynierskie na Politechnice Warszawskiej (kierunek: Automatyka) i posiada tytuł magistra inżyniera elektroniki; W latach 1993- 2009 prowadził własną działalność gospodarczą, obejmującą doradztwo biznesowe w zakresie zarządzania i sprzedaży. Jest współtwórcą i wspólnikiem kilku przedsięwzięć z obszarów: informatyka, media, nieruchomości, finanse. Pracował m.in. w Siemens Nixdorf, Polsys, PPWP, Via Polska.
Pan Piotr Boliński był (w okresie co najmniej ostatnich trzech lat) lub nadal jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych m.in. w następujących podmiotach: [2016- obecnie] Science Connect Sp. z o.o. – Członek Zarządu, [2016- obecnie] Tax4U Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, [2015- obecnie] Piaseczno Park sp. z o.o. – Członek Zarządu, [2011 – obecnie] Clean Energy Venture SA w Warszawie – Prezes Zarządu, [2011 – obecnie] City Inspire SA w Płocku – Członek Rady Nadzorczej, [2014 – obecnie] Neuro Innovations sp.z o.o. w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, [2012 – obecnie] Excelead SA w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, [2014 – obecnie] Morizon SA w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, [2008 – obecnie] Spartan Sp. z o.o. w Warszawie – Członek Zarządu, [2004 – obecnie] Via Polska Sp. z o.o. w Warszawie – Prezes Zarządu, [2002 – obecnie] B Investment Sp. z o.o. w Warszawie – Członek Zarządu, [2014 – 2018] Setanta ASI SA (dawniej Setanta Finance Group SA) w Warszawie – Członek Zarządu. Posługuje się językami obcymi: angielskim, niemieckim.
Pan Piotr Boliński poza funkcjami wymienionymi powyżej nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Piotr Boliński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Piotr Boliński nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Roman Pudełko – posiada wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi głównie w branży informatycznej oraz telekomunikacyjnej. Kierował działami sprzedaży w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Założyciel i wspólnik wielu przedsięwzięć biznesowych działających w branży innowacyjnych technologii. Uczestnik wielu specjalistycznych kursów i szkoleń w Polsce i za granicą, w trakcie których doskonalił umiejętności z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi oraz procesem sprzedaży dla klientów kluczowych.
Pan Roman Pudełko był lub nadal jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych m.in. w następujących podmiotach: [2001-2005] S4E S.A. – Prezes Zarządu, [2005-2007] Softbank S.A. – Dyrektor Handlowy, [2007-2017] FU „ROM” Roman Pudełko, [2005–2016] S4E S.A. – Członek Rady Nadzorczej, [2017 – obecnie] Surfland Systemy komputerowe S.A. – Członek Rady Nadzorczej, [2018 – obecnie] Pilab S.A. – Członek Rady Nadzorczej.
Pan Roman Pudełko poza funkcjami wymienionymi powyżej nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Roman Pudełko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Roman Pudełko nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.