← Investor Relations

Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad wraz z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27.06.2016 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODES.A. informuje, iż w dniu 2 czerwca 2016 roku otrzymał od akcjonariusza Setanta SA, działającego na podstawie przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27.06.2016 roku dodatkowego punktu w sprawie systemu motywacyjnego dla Zarządu spółki MODE SA.
W załączeniu aktualne projekty uchwał i pismo od akcjonariusza.