← Investor Relations

Zawarcie znaczącej umowy dotacji z NCBiR MODE S.A.

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Straszynie _”Spółka”_ podaje do wiadomości, iż w dniu 7 grudnia 2017 r. wpłynęła do Spółki informacja o zawarciu umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Spółką o dofinansowanie projektu pt. “Opracowanie autorskich algorytmów analizy i obróbki obrazu w ramach systemu MODEViD 4.0, umożliwiającego automatyczną wizualizację produktów w branży e-commerce” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego _”Umowa”_:

– wartość całkowita projektu: 1 463 939,10 zł;
– wartość dofinansowania: 1 126 298,16 zł;
– czas realizacji: lata 2017-2018.

Dofinansowanie na powyższy projekt jest najwyższe spośród wszystkich dotacji przyznanych dotąd Spółce. Celem badań w projekcie będzie dalszy rozwój systemu MODEViD oraz wprowadzenie nowych rozwiązań do światowej klasy innowacyjnego systemu umożliwiającego automatyczną wizualizację produktów w branży e-commerce.

W ramach projektu zaplanowane jest przeprowadzenie kompleksowych prac deweloperskich i badawczo-rozwojowych zmierzających do realizacji, przyjętej przez Zarząd Emitenta, strategii rozwoju Spółki. Zakończenie wspomnianych prac spowoduje znaczące zwiększenie przewag konkurencyjnych w segmencie rynku, do którego skierowany jest produkt.

Projekt został oceniony pozytywnie w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych. Zasady i warunki finansowania nie będą odbiegać od powszechnie stosowanych w tego typu programach.