← Investor Relations

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: Spółka_ informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – p. Romana Pudełko, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienie.