← Investor Relations

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach MODE S.A.

Zarząd spółki Mode SA z siedzibą w Straszynie _”Spółka”_ informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – p. Piotra Bolińskiego, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 20% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:
“Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez przekroczenie/zejście z progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: “Spółka”_.

1.Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została:
sprzedażą w dniu 2.07.2020 59 tys. akcji na rynku NewConnect, sprzedażą w dniu 3.07.2020 61 tys. akcji Spółki na NewConnect.

2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed transakcją posiadałem 1.254.021 akcji stanowiących 21,21% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.254.021 głosów, co stanowiło 21,21% ogólnej liczby głosów.

3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie posiadam 1.134.021 akcji stanowiących 19,18% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.134.021 głosów, co stanowi 19,18% ogólnej liczby głosów.

4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy.

5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

6.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.

7.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.

8.Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
1.134.021 głosów, co stanowi 19,18% ogólnej liczby głosów.”