← Investor Relations

Zmiana stanu posiadania akcji MODE S.A.

Zarząd spółki MODE S.A. z siedzibą w Straszynie _zwana dalej “Spółką”, “Emitentem”_ niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 20.10.2017 r. na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1_ Ustawy o ofercie, zawiadomienia od Pana Leszka Tadeusza Mazura zamieszkałego w Gdańsku _zwanym dalej “Zawiadamiający”_ o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zmniejszenie posiadania poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MODE S.A.

Pan Leszek Tadeusz Mazur informuje, iż zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem w dniu 16 października 2017 r. w drodze umowy cywilnoprawnej, 301.798 akcji na okaziciela Spółki.

Zawiadamiający informuje, iż przed zdarzeniem opisanym powyżej posiadał bezpośrednio 301.798 akcji Spółki MODE S.A., stanowiących 5,10 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do oddania 301.798 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,10 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający po transakcji opisanej powyżej nie posiada akcji Spółki.

Pan Leszek Tadeusz Mazur informuje, iż pośrednio nie posiada akcji Spółki oraz nie posiadał ich przed zdarzeniami, o których mowa powyżej.

Ponadto Zawiadamiający informuje, iż nie istnieją osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c_ Ustawy o ofercie publicznej oraz nie występują okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 Ustawy o ofercie publicznej.